Žaidėjams
Organizacijoms / Teisėjams

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens duomenų subjekto (toliau tekste – Asmuo arba Subjektas), užpildžiusio interneto portale

www.tennis.lt (toliau – Interneto portalas) registracijos formą (t. y., užsiregistravusio), pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

Informacija apie duomenų valdytoją: Interneto portalo valdytoja ir asmens duomenų, teikiamų šių Taisyklių pagrindu, tvarkytoja yra asociacija Lietuvos teniso sąjunga (juridinio asmens kodas 191907389, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Ąžuolyno g. 7, toliau – Sąjunga). Sąjunga yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų registre (PASTABA: šiame sakinyje pateikta informacija teikiama po Sąjungos registracijos Asmens duomenų valdytojų registre).

 1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
  1. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – pagalba Lietuvos Respublikos Subjektams (teniso žaidėjams, treneriams ir teisėjams) viešinti informaciją apie savo sportinę veiklą ir pasiekimus, skelbiant šią informaciją Interneto portale, bei užtikrinti galimybę dalyvauti teniso turnyruose, varžybose bei suteikiant galimybę kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
  2. Asmens duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išskyrus atvejus, kai bus gautas išankstinis Subjekto sutikimas.
  3. Statistiniais tikslais bus naudojami tik nuasmeninti Subjektų duomenys.
 2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
  1. Atsižvelgiant į tikslą, nurodytą šių Taisyklių 1.1 punkte, asmuo, registruodamasis suteikia Sąjungai teisę tvarkyti asmens duomenis, kurie yra pateikiami Sąjungai registracijos metu Interneto portale, taip pat perduoti asmens duomenis šiose Taisyklėse nurodytiems subjektams. Sąjunga tvarkys šiuos duomenis:
   1. Teniso žaidėjo vardas, pavardė, gimimo data/metai, ranka, kuria žaidžia, mėgstama danga, informacija apie pasiekimus, priklausymas atitinkamai teniso žaidėjų organizacijai. Asmens atvaizdas (nuotrauka) tvarkomas tik tuo atveju, jei asmuo ją atsiunčia (Asmens pageidavimu ir sutikimu). Šie asmens duomenys tvarkomi tikslu suteikti galimybę Subjektams (teniso žaidėjams, treneriams) viešinti informaciją apie savo sportinę veiklą ir pasiekimus, skelbiant šią informaciją Interneto portale, bei užtikrinti galimybę dalyvauti teniso turnyruose, varžybose bei suteikiant galimybę kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
   2. Teisėjo vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data, kategorija (informacija apie pasiekimus). Šie asmens duomenys tvarkomi tikslu suteikti galimybę Subjektams (teisėjams) viešinti informaciją apie savo teisėjavimo veiklą ir pasiekimus, skelbiant šią informaciją Interneto portale, bei užtikrinti galimybę teisėjauti teniso turnyruose, varžybose bei suteikiant galimybę kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
    1. Turnyro teisėjas turi galimybę prisijungęs prie savo anketos suvesti įvykusio turnyro rezultatus (sistema automatiškai paskelbia žaidėjų anketose ir reitingų lentelėje informaciją apie pasiekimus, t.y. turnyro kuriame dalyvavo žaidėjas pavadinimas, data, reitingo taškai).
    2. Teisėjas sistemoje gali suvesti rezultatus tik tų žaidėjų kurie patys savo noru užsiregistravo į turnyrą.
    3. Teisėjas gali suvesti tik tų turnyrų rezultatus kuriuose jis nurodytas kaip turnyro teisėjas.
    4. Turnyro teisėją (susiderinusi su pačiu teisėju) nuostatuose nurodo organizacija kuri organizuoja turnyrą .
   3. Trenerio vardas, pavardė, el. pašto adresas, kategorija, priklausymas atitinkamai teniso žaidėjų organizacijai. Šie asmens duomenys tvarkomi tikslu suteikti galimybę Subjektams (teisėjams) viešinti informaciją apie savo sportinę veiklą ir pasiekimus, skelbiant šią informaciją Interneto portale, bei užtikrinti galimybę kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. (PASTABA: Interneto portale bus sukurta galimybė treneriams patiems registruotis).
  2. Visi 2.1 punkte nuodyti duomenys yra tvarkomi tik asmens sutikimu, t. y., remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 1 ir 2 p. – asmenys konkliudentiniais veiksmais išreiškia savo sutikimą ir sudaro sutartį su duomenų valdytoju (Sąjunga).
  3. Asmens duomenys yra viešai skelbiami Subjektui asmeniškai savanoriškai užpildant registracijos formą ir savarankiškai paskelbiant informaciją Interneto portale. Sąjunga, remiantis Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu, neinicijuoja paskelbimo ir nekeičia informacijos turinio, todėl neatsako už asmens duomenų paskelbimą ir šių duomenų atitikimą tikrovei ar tikslumą. Asmeniui yra sudaryta galimybė viešai paskelbti Interneto portale šiuos duomenis:
   1. Teniso žaidėjo asmens vardas, pavardė, gimimo metai, ranka, kuria žaidžia, mėgstama danga, priklausymas atitinkamai teniso žaidėjų organizacijai informacija apie pasiekimus, priklausymas atitinkamai teniso žaidėjų organizacijai. Asmens atvaizdas (nuotrauka) skelbiamas tik tuo atveju, jei asmuo ją atsiunčia (Asmens pageidavimu ir sutikimu).
   2. Teisėjo asmens vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo metai, kategorija (informacija apie pasiekimus), telefono numeris (skelbimas viešai tik turnyro kuriame teisėjas teisėjauja nuostatuose, informacija privaloma sklandžiam turnyro organizavimui), el. paštas, asmens atvaizdas (nuotrauka) skelbiamas tik tuo atveju, jei asmuo ją atsiunčia (Asmens pageidavimu ir sutikimu).
  4. Sąjunga, esant poreikiui ir galimybei, patikrina pateiktus asmens duomenis abejojant dėl duomenų tikslumo, pvz.: asmens narystės atitinkamoje organizacijoje, žaidėjo gimimo datos, trenerio duomenų (pareikalaujama dokumentų įrodančių, kad treneris gali treniruoti, t.y. mokslų baigimo diplomai, kūno kultūros ir sporto departamento išduodami leidimai). Esant netiksliems duomenims, arba asmeniui atsisakius juos patikslinti Sąjunga gali duomenų neskelbti.
  5. Registruodamasis Interneto portale Subjektas suteikia Sąjungai teisę rinkti ir tvarkyti informaciją apie jo pasiekimus (turnyro kuriame Asmuo dalyvavo pavadinimas ir data, bei kiek reitingo taškų pelnyta turnyre. Šie duomenys renkami ir skelbiami žaidėjo profilyje automatiškai, duomenis supildo turnyro teisėjai pasibaigus turnyrui Šių duomenų rinkimas ir skelbimas yra privalomas, nes pagal šiuos duomenis nustatomas Asmens (žaidėjo) reitingas amžiaus grupėje bei tokiu būdu skelbiami turnyrų rezultatai.
  6. Subjektas, registruodamasis Interneto portale ir teikdamas savo asmens duomenis, privalo būti susipažinęs su Taisyklėmis.
  7. Subjektas turi teisę nesiregistruoti Interneto portale ir nepateikti asmens duomenų. Subjekto registracija Interneto portale reiškia jo sutikimą su visomis Taisyklių nuostatomis. Asmuo, nesutikdamas su Taisyklių nuostatomis ar bet kuria jų dalimi privalo nesiregistruoti Interneto portale ir /ar nepateikti atitinkamų asmens duomenų.
  8. Sąjunga asmens duomenis gauna tiesiogiai iš asmens duomenų Subjekto, kuris Taisyklėmis informuojamas, kokiu tikslu bus tvarkomi jo asmens duomenys ir duoda sutikimą patvirtindamas informacijos teikimo formą Interneto portale (registruodamasis). Atlikdamas registraciją Interneto portale, Subjektas sutinka, kad jo nurodyti duomenys būtų tvarkomi aukščiau nurodytais duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo tikslais.
  9. Asmuo, nepageidaudamas, kad bent dalis jo asmens duomenų būtų panaudoti šiose Taisyklėse nustatytu būdu, privalo nepateikti duomenų Sąjungai. Šiuo punktu Asmuo yra informuojamas, kad jis gali nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, nepateikdamas asmens duomenų. Jei asmens duomenys Sąjungai jau buvo pateikti, Asmuo, nesutikdamas su tokiu tvarkymu, privalo pateikti rašytinį reikalavimą Sąjungai, anksčiau nurodytu adresu. Sąjunga nedelsdama ir neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir informuoja Subjektą apie tai Taisyklių raštu ar el. paštu.
  10. Remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 25 str. 2 d.,Subjektas, pateikęs jo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su atliktais veiksmais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, atvykęs į Sąjungos registruotą buveinę, esančią adresu, nurodytu šiose Taisyklėse, pranešęs prieš 3 darbo dienas raštu, arba pateikęs rašytinį reikalavimą Sąjungos adresu, nurodytu šiose Taisyklėse. Sąjunga gavusi Subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti Subjektui prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų Subjekto kreipimosi dienos. Subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis Sąjunga teikia duomenų Subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo tvarką nustato Vyriausybė.
  11. Remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 26 str., Subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis ir nustatęs, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Sąjungą asmeniškai, raštu jos nurodytu adresu ar elektroniniu paštu. Tokiu atveju, paaiškėjus, kad asmens duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs, Sąjunga nedelsdama privalo asmens duomenis patikrinti ir Subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, nedelsdama ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
  12. Asmuo atsako už pateiktos informacijos tikslumą ir atitikimą tikrovei. Pasikeitus asmens duomenims arba pastebėjus informacijos netikslumus, Asmuo privalo nedelsdamas pakeisti asmens duomenis Interneto portale per Interneto portalo dalį „Mano profilis“ arba, tais atvejais, kai pačiam pakeisti asmens duomenis neįmanoma, privalo informuoti Sąjungą apie reikiamus pakeitimus. Siekdama užtikrinti duomenų apsaugą ir tikslumą, Sąjunga turi teisę paprašyti pateikti tapatybę ir/ar įgaliojimus patvirtinantį dokumentą. Asmeniui, nesilaikančiam šiame punkte nurodytos pareigos, tenka visos tokio neveikimo neigiamos pasekmės.
  13. Interneto portale Subjektų savarankiškai viešai Interneto paskelbti asmens duomenys, atsižvelgiant į jų viešą pobūdį, gali būti panaudoti, Sąjungai vykdant viešinimo veiklą (įskaitant, bet neapsiribojant, Interneto portale).
  14. Sąjunga turi teisę panaudoti surinktus asmens duomenis, kad informuotų Interneto portalo naudotojus apie funkcinius Interneto portalo pakeitimus, Taisyklių pakeitimus.
  15. Atsižvelgiant į tai, kad registruodamiesi Subjektai viešai paskelbia savo asmens duomenis Interneto portale, registruotų asmenų vardai, pavardės bus skelbiami ir galutiniuose dalyvių registracijos sąrašuose, skirtuose oficialiems varžybų turnyrų, kuriuose dalyvauja šie žaidėjai, organizatoriams ir toks jų paskelbimas nebus laikomas Asmens teisių pažeidimu, nes jokia nevieša informacija nėra paskelbiama. Sąjunga neatskleis jokių neviešų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiose Taisyklėse numatytas išimtis, nebent:
   1. To reikalaujama pagal taikomus teisės aktus, teismo sprendimus bei kitais privalomo informacijos atskleidimo atvejais.
   2. Informacija perduodama Sąjungos teises teisėtai perimančiam juridiniam asmeniui.
   3. Informacija teikiama Sąjungos teisės ar finansiniams konsultantams, įsipareigojusiems nepažeisti asmens duomenų subjektų teisių ir teisėtų interesų.
   4. Asmuo duoda sutikimą tokiam atskleidimui.
  16. Asmuo yra informuojamas ir registruodamasis išreiškia savo sutikimą (Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 35 str. 5 d. 1 p.), kad, siekiant įgyvendinti Taisyklių 1.1 numatytus tikslus (t. y., suteikti galimybę Lietuvos teniso žaidėjams, treneriams ir teisėjams dalyvauti tarptautiniuose ar užsienio valstybių turnyruose ar varžybose, kelti kvalifikaciją užsienio valstybėse) jo asmens duomenys būtų perduoti:
   1. Europos teniso asociacijai (Tennis Europe, Zur Gempenfluh, 364059, Basel, Switzerland).
   2. ir Tarptautinei teniso federacijai (International tennis federation, Bank Lane, Roehampton, London, SW15 5XZ, United Kingdom).
  17. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos metu pateikti asmens duomenys bus saugomi 2 (dvejus) metus po paskutinio prisijungimo prie Interneto portalo konkretaus asmens profilio. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami (ištrinami). Asmens duomenys tvarkomi šį terminą, atsižvelgiant į nuolatinį poreikį organizuoti sporto turnyrus, varžybas ir žaidėjų bei teisėjų kvalifikacijos kėlimą Lietuvos Respublikoje, taip pat galimybę dalyvauti sporto turnyruose, varžybose ir žaidėjų, trenerių bei teisėjų kvalifikacijos kėlimą užsienyje. Paskutinis prisijungimo prie Interneto portalo konkretaus asmens profilio momentas bus nustatomas pagal paskutinio prisijungimo duomenis – t. y., momentą, kai Subjektas, Interneto portale registravosi prie savo asmeninio profilio panaudodamas savo slaptažodį.
  18. Asmuo privalo neatskleisti registracijos metu suteikto slaptažodžio jokiems tretiesiems asmenims. Asmuo privalo išsiregistruoti iš savo paskyros Interneto portale, baigęs naudotis kompiuteriu. Asmeniui, nesilaikančiam šiame punkte numatytų pareigų tenka neigiama tokio neveikimo rizika.
 3. Nepilnamečių asmens duomenų apsauga
  1. Atsižvelgdama į poreikį skatinti ir padėti plėtoti nepilnamečių teniso žaidėjų galimybes, Sąjunga suteikia galimybę skelbti informaciją ir apie nepilnamečius teniso žaidėjus.
  2. Informacijos apie nepilnamečius (įskaitant, bet neapsiribojant, jų asmens duomenų) tvarkymas ir skelbimas turi būti vykdomas išimtinai nepilnamečių asmenų interesais, laikantis teisės aktų reikalavimų, ypač Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatų.
  3. Nepilnamečių asmenų registracijai yra taikomos visos šių Taisyklių nuostatos, nepriklausomai nuo to, kas atlieka jų registraciją.
  4. Asmenų iki 14 metų registraciją atlieka jų tėvai ar teisėti globėjai. Šie asmenys privalo užtikrinti Taisyklių bei taikytinų teisės aktų laikymąsi.
  5. Asmenų nuo 14 metų registraciją atlieka patys nepilnamečiai asmenys, jų tėvams ar teisėtiems globėjams duodant sutikimą. Šie asmenys kartu su nepilnamečiu asmeniu privalo užtikrinti Taisyklių bei taikytinų teisės aktų laikymąsi.
 4. Asmens duomenų saugumas
  1. Subjekto asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei technines priemones, apsaugančias asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atsižvelgiant į saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, Sąjunga užtikrina pirmąjį saugumo lygį, nes automatiniu būdu yra tvarkomi asmens duomenis duomenų bazėje (-se), prie kurios (-ių) nėra prieigos per išorinius duomenų perdavimo tinklus, taip pat dėl to, kad ypatingi asmens duomenis nebus tvarkomi. Duomenų valdytojas  patvirtina, kad įgyvendins organizacines ir technines duomenų saugumo priemonės, nurodytas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ nuostatose.
  2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi Sąjungos darbuotojai ir atstovai, kurie tvarko Subjektų asmens duomenis.
  3. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama ir tvarkyti asmens duomenis turi teisę tik tie Sąjungos darbuotojai, kuriems duomenys yra reikalingi jų funkcijoms:

   Sąjungos projektų koordinatorius: viso Interneto portalo administravimas,
   Sąjungos atstovas spaudai administruoja: Interneto portalo rubrikas „naujienos“, „naujienlaiškis“, „apklausa“ „galerija“.Sąjungos generalinė sekretorė administruoja: Interneto portalo rubrikas „reitingai“, „turnyrai“ .

  4. Tvarkyti klientų asmens duomenis turi teisę Sąjungos vadovo įgalioti asmenys, kurie supažindinami su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir įsipareigoja jų laikytis.
  5. Nevieši Subjektų asmens duomenys negali būti teikiami jokiems tretiesiems asmenims ar Sąjungos darbuotojams, neįgaliotiems prieiti ir/ar tvarkyti asmens duomenis, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis. Subjektų asmens duomenys negali būti naudojami tikslais, nenumatytais šių Taisyklių nuostatose.
  6. Tvarkyti asmens duomenis turintys teisę darbuotojai, pastebėję asmens duomenų apsaugos pažeidimus, privalo nedelsiant apie tai informuoti Sąjungos vadovą bei imtis priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiems asmens duomenų apsaugos pažeidimams.
  7. Yra numatytas duomenų atstatymas atgaline savaitės arba mėnesio data.
  8. Sąjungos darbuotojai ir atstovai įvertindami sukauptų duomenų kiekį ir rizikos galimybę bei pasinaudodami technologinėmis naujovėmis gali įdiegti papildomų apsaugos priemonių.
  9. Įvertinus, kad kaupiami duomenys yra neaktualūs Sąjungos veiklai duomenų bazė gali būti sunaikinta Sąjungos vadovo įsakymu.
 5. Kitos nuostatos
  1. Sąjunga turi teisę siųsti pranešimus, įskaitant, bet neapsiribojant, automatinius pranešimus, patvirtinančius atliktus mokėjimus, arba patvirtinančius operacijas, susijusias su naudojimusi Lietuvos teniso sąjungos žaidėjo licencija, Interneto portalo registruotiems naudotojams jų nurodytu elektroniniu paštu. Pranešimas elektroniniu paštu laikomas tinkamu Interneto portalo naudotojo (Subjekto) informavimu, išskyrus imperatyvias teisės aktuose numatytas išimtis, kai asmuo privalo būti informuojamas raštu ar kitu būdu.
  2. Sąjunga turi teisę siųsti el. pašto adresu skelbimus ir pranešimus, susijusius su teniso varžybomis, taip pat konkrečią detalesnę informaciją apie svarbius Sąjungos organizuojamų varžybų, turnyrų pakeitimus ar atšaukimus, kurie gali būti aktualūs konkrečiam Subjektui.
  3. Taisyklės parengtos ir taikomos, remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“, kitais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą.
  4. Sąjunga turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šias Taisykles, kiek tai neprieštaraus teisės aktų reikalavimams, apie tai pranešdamas Interneto portale.
  5. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto portale dienos.

Jeigu Subjektas nesutinka su Taisyklių pakeitimais ar papildymais, jis turi teisę išreikšti savo nesutikimą pakeistų ar papildytų Taisyklių tvarka bei tikslais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, savo nesutikimą išreikšdamas raštu ir siųsdamas Sąjungos registruotu adresu. Jeigu Subjekto nesutikimas negaunamas, laikoma, kad Subjektas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.